Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Locations on UniqueThis
A:
B: Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

See on Google Maps