Members: 0 member(s)

Shares ?

0

Clicks ?

0

Viral Lift ?

0%

Spirituality 2,902 views Aug 14, 2018
فروشگاه اینترنتی
فروشگاه‌های اینترنتی در ایران چندی است که به یکی از اصلی‌ترین روش‌های خرید خانوارها تبدیل شده است. در حال حاضر حدود ۲۰ هزار فروشگاهاه اینترنتی در ایران وجود دارد. این فروشگاه‌های اینترنتی دارای سبد بسیار متنوعی برای خانوارها و افراد هستند؛ به طوری که در حال حاضر می‌توان بخش عمده‌ای از نیازها را از طریق خرید اینترنتی تامین کرد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که در حال حاضر فروشگاه‌های معتبر و بزرگی به اینترنت وارده شده‌اند که با توجه به موجودی گسترده و متنوع و البته با کیفیت، خرید اینترنتی را از یک رویا و آرزو به عمل تبدیل کرده‌اند. خرید آنلاین دارای مزایایی چون دسترسی آسان، عدم محدودیت زمانی، اطلاعات و قیمت‌های شفاف و دقیق و موجودی گسترده و کامل و ... است و به همین جهت روز به روز بر تعداد خریداران اینترنتی افزوده می‌شود. از طرفی فروشندگان نیز در بسیاری از موارد، فروش اینترنتی را ترجیح می‌دهند چون بسیاری از معضلات فروش مانند ازدحام و شلوغی یا چانه زدن‌های بی دلیل با مشتری را کاهش می‌دهد. شایان ذکر است که در میان همه مزایا، خرید اینترنتی چندین معضل هم نسبت به خرید سنتی دارد. برای مثال عدم مشاهده کالا از نزدیک و یا مغایرت محصول ارسالی با نمونه معرفی شده در فروشگاه اینترنتی اشاره کرد.


Tamika Darrington 's Entries

1 blog
  • 14 Aug 2018
    فروشگاه‌های اینترنتی در ایران چندی است که به یکی از اصلی‌ترین روش‌های خرید خانوارها تبدیل شده است. در حال حاضر حدود ۲۰ هزار فروشگاهاه اینترنتی در ایران وجود دارد. این فروشگاه‌های اینترنتی دارای سبد بسیار متنوعی برای خانوارها و افراد هستند؛ به طوری که در حال حاضر می‌توان بخش عمده‌ای از نیازها را از طریق خرید اینترنتی تامین کرد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که در حال حاضر فروشگاه‌های معتبر و بزرگی به اینترنت وارده شده‌اند که با توجه به موجودی گسترده و متنوع و البته با کیفیت، خرید اینترنتی را از یک رویا و آرزو به عمل تبدیل کرده‌اند. خرید آنلاین دارای مزایایی چون دسترسی آسان، عدم محدودیت زمانی، اطلاعات و قیمت‌های شفاف و دقیق و موجودی گسترده و کامل و ... است و به همین جهت روز به روز بر تعداد خریداران اینترنتی افزوده می‌شود. از طرفی فروشندگان نیز در بسیاری از موارد، فروش اینترنتی را ترجیح می‌دهند چون بسیاری از معضلات فروش مانند ازدحام و شلوغی یا چانه زدن‌های بی دلیل با مشتری را کاهش می‌دهد. شایان ذکر است که در میان همه مزایا، خرید اینترنتی چندین معضل هم نسبت به خرید سنتی دارد. برای مثال عدم مشاهده کالا از نزدیک و یا مغایرت محصول ارسالی با نمونه معرفی شده در فروشگاه اینترنتی اشاره کرد.
    2903 Posted by Tamika Darrington
  • فروشگاه‌های اینترنتی در ایران چندی است که به یکی از اصلی‌ترین روش‌های خرید خانوارها تبدیل شده است. در حال حاضر حدود ۲۰ هزار فروشگاهاه اینترنتی در ایران وجود دارد. این فروشگاه‌های اینترنتی دارای سبد بسیار متنوعی برای خانوارها و افراد هستند؛ به طوری که در حال حاضر می‌توان بخش عمده‌ای از نیازها را از طریق خرید اینترنتی تامین کرد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که در حال حاضر فروشگاه‌های معتبر و بزرگی به اینترنت وارده شده‌اند که با توجه به موجودی گسترده و متنوع و البته با کیفیت، خرید اینترنتی را از یک رویا و آرزو به عمل تبدیل کرده‌اند. خرید آنلاین دارای مزایایی چون دسترسی آسان، عدم محدودیت زمانی، اطلاعات و قیمت‌های شفاف و دقیق و موجودی گسترده و کامل و ... است و به همین جهت روز به روز بر تعداد خریداران اینترنتی افزوده می‌شود. از طرفی فروشندگان نیز در بسیاری از موارد، فروش اینترنتی را ترجیح می‌دهند چون بسیاری از معضلات فروش مانند ازدحام و شلوغی یا چانه زدن‌های بی دلیل با مشتری را کاهش می‌دهد. شایان ذکر است که در میان همه مزایا، خرید اینترنتی چندین معضل هم نسبت به خرید سنتی دارد. برای مثال عدم مشاهده کالا از نزدیک و یا مغایرت محصول ارسالی با نمونه معرفی شده در فروشگاه اینترنتی اشاره کرد.
    Aug 14, 2018 2903

Categories This Author Writes About

View all blogs from everyone